2018 Sty 14 By admin 0 comment

 

Aby firma, która zajmuje się projektowaniem wnętrz przynosiła profity musi dbać o architektów, którzy przynoszą jej największe zyski. Tak właśnie postępuje www.dom-art.eu i dlatego jest prężnie rozwijającą się firmą.

 

W zależności od czynników, które zachęcają architektów wnętrz do działania, motywację możemy można na wewnętrzną, zewnętrzną oraz pozytywną i negatywną. Ta ostatnia, choć skuteczna, działa jednak w przypadku projektantów wnętrz na krótką metę. Wytworzenie w architekcie poczucia zagrożenia i lęku bardzo silnie wpływa na jego działania i jest w stanie wyzwolić dużo energii w krótkim czasie. ale efekt ten szybko mija. Obniżenie poczucia własnej wartości u architektów, zmuszanie do pracy ma destrukcyjny wpływ na zaangażowanie w realizację projektów wnętrz.

 

Szczególnie w branży aranżacji wnętrz gdzie kreatywność i zaangażowanie mają bardzo duży wpływ na rozwój firmy.
Motywacji wewnętrznej (czyli takiej, która pozwala osiągać architektowi dobre efekty pracy i jeszcze czerpać z tego osobistą satysfakcję) nie można w pracowniku zbudować, ale można stworzyć odpowiednie warunki dla jej rozwoju. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi ku temu jest jasne promowanie zasad współpracy. Dobra współpraca pomiędzy architektami, zespołami dekoratorów wnętrz, przełożonymi zwiększa motywację wewnętrzną wszystkich zatrudnionych w firmie projektującej wnętrza i wzajemne zaufanie do współpracowników. Współpracę można promować np. poprzez jasne zakomunikowanie oczekiwań co do konkretnych zachowań pracowników, jak wspieranie się wzajemnie w zadaniach czy pomoc nowo przyjętym pracownikom przez osoby o dłuższym stażu itp.

 

Motywacji wewnętrznej służy również stopniowe zwiększanie samodzielności i decyzyjności architektów. Motywację stanowi sama szansa wykazania się, pokazania swoich umiejętności projektowania i brania odpowiedzialności za innych. Zaufanie pracownikowi i pozostawienie mu większej samodzielności, nie tylko zwiększa jego motywację wewnętrzną, ale powoduje, że staje się on lojalny.

Firma, która zajmuje się projektowaniem wnętrz - salon.119932141249961787(19)
Firma, która zajmuje się projektowaniem wnętrz.

Narzędzia motywowania mają być różnorodne, stosownie do oczekiwań architektów i dekoratorów. Do najważniejszych należy motywacja finansowa (pieniężna oraz inne rodzaje motywacji materialnej, czyli różnego rodzaju dodatkowe świadczenia dla pracowników). Motywowanie poprzez płacę jest jednak procesem złożonym i nie przebiega według prostej reguły: wyższe płace – silniejsza motywacja. Skala motywacji stwarzanej przez płace może być bardzo rożna i jest uwarunkowana wieloma czynnikami (zależnymi od firmy aranżującej wnętrza, jak i leżącymi poza sferą oddziaływań przedsiębiorstwa). Dziś coraz więcej właścicieli firm projektujących wnętrza rozumie, że aby wywołać i utrzymać korzystne dla projektów zachowania, nie wystarczy tylko „dobrze” płacić. Właściwa polityka płacowa to taka, gdy jej wynik jest spostrzegany i oceniany przez architekta wnętrz jako atrakcyjny, prawdopodobny do osiągnięcia i gdy ocena korzyści płynących z jego „posiadania” przewyższa koszty ponoszone na jego „zdobycie”.

 

Choć rola motywacji finansowej jest zazwyczaj przeceniana, to odsetek architektów wnętrz deklarujących wysokość wynagrodzenia jako motywacji do pracy jest podobna na całym świecie – w większości badań znajduje się on w pierwszej trójce. Satysfakcja z pracy u architektów wnętrz rośnie w zależności od wynagrodzenia. O tym, jak jest ono ważne, świadczy również fakt, że jest ono najczęstszą przyczyną zmiany pracy. Gdy zarobki są zbyt niskie, na poszukiwanie nowej pracy w branży projektowania wnętrz decydowało się ok. 36% dekoratorów. Tylko co czwarty architekt mówi, że chce zmienić pracę, ponieważ obecna nie daje mu możliwości rozwoju, a 16% jako przyczynę podaje złą atmosferę w miejscu pracy.
Motywacja nie finansowa to nagradzanie architektów za dobrą pracę poprzez zapewnienie im poczucia, że są niezbędni w firmie projektującej wnętrza oraz zagwarantowanie im stabilności zatrudnienia i dobrej atmosfery pracy, co szybko przekłada się na wzrost wydajności architektów. Narzędzia motywacji nie finansowej są na ogół bezpośrednio nieprzeliczalne na pieniądze. Odwołują się one do bardziej złożonych potrzeb człowieka, takich jak potrzeba docenienia osiągnięć czy przynależności do grupy. Architektów docenia się poprzez pochwały, umożliwienie im rozwoju itp. Należy jednak pamiętać, że mówienie o motywowaniu pozafinansowym mija się z celem, jeśli architekci nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb poprzez odpowiedni poziom płacy zasadniczej.

 

Dziś docenia się wpływ pracowników na pozycję i konkurencyjność firmy projektującej wnętrza, ale należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ich osiągnięcia zależą od odpowiedniej motywacji. W teorii kierowania zespołami ludzkimi formułuje się nawet tezę, że przydatność zawodowa mierzona jest tym, co pracownik wnosi w rozwój firmy – jest ona wypadkową jego kwalifikacji i motywacji. Obie te wartości muszą się wzajemnie wspomagać, a człowiek źle motywowany może być dla przedsiębiorstwa mało przydatny, choćby miał wysokie kwalifikacje.